Informacje o właścicielu strony

 
URIEL RENOVABLES, S.A., obywatelstwo hiszpańskie, z siedzibą w Finca Señorío de Sarría, Puente la Reina, 31100, Navarra, Hiszpania, numer identyfikacji podatkowej A31224314, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Navarra, na stronie NA-4870, tom 226, folio 146, adres e-mail: LEGAL@URIELINVERSIONES.COM.
 

Odpowiedzialny za ochronę danych

 
Właściciel ponosi odpowiedzialność za dane osobowe zebrane podczas przeglądania i korzystania z niniejszej strony internetowej zgodnie z wymogami ustanowionymi przez ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych, jak również zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI-CE).
 
Korzystając z tej strony internetowej rozumiemy, że zapoznali się Państwo z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.
 

Polityka ochrony danych

 
Administrator stosuje zasadę aktywnej odpowiedzialności przy przetwarzaniu danych osobowych, utrzymując stałą aktualizację i promując ciągłe doskonalenie systemu ochrony danych zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, gwarantując w każdym przypadku:
 
* poszanowanie swobód i praw podstawowych osób fizycznych
 
* że dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
 
* że przetwarzane dane są dokładne, adekwatne, istotne i ograniczone w stosunku do celów, dla których są gromadzone
 
* że cele, dla których są one gromadzone, są wyraźne i zgodne z prawem oraz że nie są one przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
 
Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie użytkowników o tym, co robimy z ich danymi osobowymi, w jaki sposób są one gromadzone, do czego są wykorzystywane, jakie prawa im przysługują oraz wszelkie niezbędne informacje prawne ustanowione przez obowiązujące przepisy.
 

Gromadzone dane, cel i zgodność z prawem

 
Przetwarzane dane osobowe są danymi podawanymi przez użytkowników za pośrednictwem formularzy dostępnych na tej stronie internetowej i stanowią minimum niezbędne do rozpatrzenia ich zapytań.
 
Cele te wynikają z prawnych zasad przetwarzania danych gromadzonych przez obowiązujące przepisy:
 
*w celu realizacji umowy lub świadczenia usług na rzecz użytkowników,
 
*dla wypełnienia zobowiązań prawnych, w prawnie uzasadnionym interesie i za zgodą użytkowników.
 

Formularze internetowe

 
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego są wykorzystywane do obsługi wszelkich zapytań złożonych przez użytkownika za jego pośrednictwem.
 
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej nam przez użytkownika poprzez wyraźne zaakceptowanie warunków przetwarzania danych, o których mowa w niniejszej polityce prywatności.
 

Odbiorcy danych

 
Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem formularzy internetowych są rejestrowane i przechowywane na nośnikach elektronicznych kontrolowanych i nadzorowanych przez administratora danych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie danych jest objęte obowiązkiem prawnym lub gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. W przypadkach, w których przekazywanie danych osobom trzecim nie jest objęte ustalonymi podstawami prawnymi, przekazywanie danych innym odbiorcom będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.
 
Utrzymywane są ścisłe kryteria wyboru podmiotów przetwarzających dane oraz zobowiązania umowne z każdym z nich do przestrzegania i egzekwowania przestrzegania obowiązków ustanowionych w dziedzinie ochrony danych. W przypadku międzynarodowego przekazywania danych, URIEL RENOVABLES, S.A. zapewni, że przekazywanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, a w szczególności, że stosowane są niezbędne środki umowne, techniczne i organizacyjne, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez naszą organizację są dostępne na życzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej: LEGAL@URIELINVERSIONES.COM
Techniczne i organizacyjne środki ochrony danych
 
Podpory posiadają niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować poufność i ochronę danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej. Dane osobowe pobierane za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane przy użyciu protokołu HTML z ważnym certyfikatem SSL. Pracownicy biorący udział w operacjach przetwarzania danych: dostęp, edycja, usuwanie, itp… są wykwalifikowani, przeszkoleni i zobowiązani do przestrzegania niniejszej polityki ochrony danych.
 

Przechowywanie danych

 
Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku/zapytania. Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem formularza zamówienia będą przechowywane tak długo, jak długo istnieje stosunek umowny i/lub handlowy z Państwem lub tak długo, jak nie skorzystają Państwo z prawa do usunięcia, anulowania i/lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych. Po wygaśnięciu stosunku umownego przechowujemy odpowiednio zablokowane informacje, nie wykorzystując ich w żaden sposób, o ile mogą one być konieczne do realizacji lub obrony roszczeń lub mogą wynikać z ich przetwarzania jakieś zobowiązania sądowe, prawne lub umowne, które muszą zostać uwzględnione i dla których odzyskanie jest konieczne. Jeśli wyraźnie zgodzili się Państwo na przesyłanie informacji handlowych, będziemy przechowywać Państwa dane kontaktowe do czasu, aż poinformują nas Państwo o swojej decyzji o rezygnacji z takich przesyłek.
 

Informacje o istnieniu zautomatyzowanych decyzji (w tym profilowania)

 
Zazwyczaj nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, ale jeśli to zrobimy, wyraźnie zaznaczymy, że taka decyzja jest podejmowana. Jednakże URIEL RENOVABLES, S.A. posiada kilka sekcji poświęconych personalizacji usług w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, gdy odwiedzają Państwo jej stronę internetową, a także w celu wysyłania spersonalizowanych komunikatów. URIEL RENOVABLES, S.A. uznaje możliwość tworzenia profili w celu ulepszenia swojej oferty produktów lub spersonalizowania wysyłania ofert handlowych lub zapewnienia bardziej spersonalizowanego traktowania klienta.
 
Sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach reklamowych
 
Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie Twoich danych w celach reklamowych, a nie chcesz już otrzymywać reklam, możesz w każdej chwili cofnąć tę zgodę, wysyłając e-mail na adres LEGAL@URIELINVERSIONES.COM.
 

Zmiany w Polityce Prywatności

 
Możemy od czasu do czasu zmieniać informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności i plików cookie. Jeśli to zrobimy, powiadomimy Cię na różne sposoby za pośrednictwem Platformy (na przykład poprzez baner, pop-up lub powiadomienie push) lub powiadomimy Cię na Twój adres e-mail, gdy dana zmiana jest istotna dla Twojej prywatności, tak abyś mógł zapoznać się ze zmianami, ocenić je i, jeśli to właściwe, sprzeciwić się lub zrezygnować z subskrypcji jakiejkolwiek usługi lub funkcjonalności. W każdym przypadku zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności i plików cookie w celu zapoznania się z wszelkimi drobnymi zmianami lub interaktywnymi udoskonaleniami.

Własność intelektualna i przemysłowa

 
Projekt portalu i jego kody źródłowe, jak również loga, znaki towarowe i inne wyróżniające się znaki, które pojawiają się na nim należą do (URIEL RENOVABLES, S.A.) i są chronione przez odpowiednie prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Odpowiedzialność za zawartość URIEL RENOVABLES, S.A. nie ponosi odpowiedzialności za legalność innych stron internetowych osób trzecich, z których można uzyskać dostęp do portalu. Nie jest również odpowiedzialna za legalność innych stron internetowych osób trzecich, do których mogą prowadzić linki lub odnośniki z tego portalu. URIEL RENOVABLES, S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie informacji opublikowanych na portalu, ani za poniesione szkody lub straty ekonomiczne, które bezpośrednio lub pośrednio powodują lub mogą powodować szkody ekonomiczne, materialne lub dotyczące danych, spowodowane wykorzystaniem takich informacji.
 

Reprodukcja treści

 
Zgodnie z postanowieniami Prawa Własności Intelektualnej, reprodukcja, dystrybucja i publiczna komunikacja całości lub części zawartości niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez autoryzacji URIEL RENOVABLES, S.A., jest wyraźnie zabroniona.
 

Obowiązujące prawo

 
URIEL RENOVABLES, S.A. zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego, które uzna za konieczne w przypadku niewłaściwego korzystania ze strony internetowej i jej zawartości lub w przypadku naruszenia niniejszych warunków. Stosunek pomiędzy użytkownikiem a URIEL RENOVABLES, S.A. regulują przepisy obowiązujące i mające zastosowanie w Hiszpanii. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu w związku z interpretacją i/lub zastosowaniem niniejszych warunków, strony poddają spory pod zwykłą jurysdykcję, poddając się Sędziom i Sądom, które odpowiadają zgodnie z prawem. Informujemy również, że istnieje pozasądowa procedura rozwiązywania sporów dostępna bezpłatnie i dostępna dla wszystkich obywateli, jest to platforma rozwiązywania sporów online Unii Europejskiej, dostępna pod następującym linkiem //ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Cookies

 
W przypadku stosowania technologii „cookies” na stronie internetowej, istnieje specjalna sekcja, która informuje o jej istnieniu, jak również o polityce jej stosowania. Patrz sekcja „polityka cookies”. W pozostałych przypadkach cookies nawigacyjne nie są stosowane. Dane osobowe osób niepełnoletnich Ta strona nie jest przeznaczona dla niepełnoletnich użytkowników. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, prosimy nie próbować rejestrować się jako użytkownik. Jeśli stwierdzimy, że omyłkowo uzyskaliśmy dane osobowe osoby niepełnoletniej, usuniemy takie informacje tak szybko, jak to możliwe.
 

Korzystanie z praw ochrony danych osobowych

 
Zgodnie z prawami przyznanymi przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, użytkownicy mogą korzystać z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia i sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przesyłając swoje żądanie na wskazany adres pocztowy lub pocztą na adres LEGAL@URIELINVERSIONES.COM. W celu skorzystania z tych praw należy wylegitymować się dowodem osobistym. W sprawie wszelkich roszczeń można się zwrócić na wskazany adres pocztowy. Można również skontaktować się z Hiszpańską Agencją Ochrony Danych: www.aepd.es
Definicje
 
 
Cookies: to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym lub w pamięci komputera, który uzyskuje dostęp lub odwiedza strony niektórych witryn internetowych, dzięki czemu preferencje użytkownika mogą być znane przy ponownym połączeniu. Pliki cookie przechowywane na dysku twardym użytkownika nie mogą odczytywać zawartych w nich danych, uzyskiwać dostępu do informacji osobistych ani odczytywać plików cookie utworzonych przez innych dostawców.
 
 
Dane: to informacje uzyskane za pomocą urządzenia końcowego użytkownika poprzez urządzenie do przechowywania i pobierania danych (pliki cookies lub inne).
 
 
Urządzenie końcowe: to urządzenie, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do usługi, takie jak komputer osobisty, telefon komórkowy, tablet itp. i z którego uzyskiwane są informacje.
 
 
Wydawca: każdy podmiot świadczący usługi społeczeństwa informacyjnego, będący właścicielem strony internetowej, do której użytkownik ma dostęp i do której udostępniania wykorzystywane są pliki cookies. W tym serwisie wydawcą będzie każda z firm wskazanych w „Informacji prawnej”.
 
 
Użytkownik: to adresat, osoba fizyczna, która uzyskuje dostęp do usługi świadczonej przez wydawcę, mogąc rozróżnić użytkownika zarejestrowanego i niezarejestrowanego.
 
 
Jakie istnieją rodzaje plików cookies?
 
 
W zależności od podmiotu, który nimi zarządza:
 
 
Cookies własne: to takie, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez samego wydawcę i z której świadczona jest usługa żądana przez użytkownika.
 
 
Cookies stron trzecich: to takie, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez redaktora, ale przez inny podmiot, który przetwarza dane uzyskane za pomocą plików cookies.
 
 
Zgodnie z ich przeznaczeniem:
 
 
Techniczne pliki cookie: to te, które umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej, platformie lub aplikacji oraz korzystanie z różnych opcji lub usług, które w niej istnieją, w tym tych, które redaktor wykorzystuje, aby umożliwić zarządzanie i działanie strony internetowej oraz umożliwić jej funkcje i usługi.
 
 
Pliki cookie dotyczące preferencji lub personalizacji: to te, które pozwalają zapamiętać informacje dla użytkownika, aby uzyskać dostęp do usługi z pewnymi cechami, które mogą odróżnić Twoje doświadczenie od doświadczenia innych użytkowników, takich jak na przykład język lub liczba wyników do wyświetlenia, gdy użytkownik wykonuje wyszukiwanie, itp.
 
 
Pliki cookie służące do analizy lub pomiaru: są to pliki umożliwiające stronie odpowiedzialnej za nie monitorowanie i analizowanie zachowań użytkowników stron internetowych, z którymi są powiązane, w tym ilościowe określenie wpływu reklam. Informacje zebrane za pomocą tego typu plików cookies wykorzystywane są do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub platformy, w celu wprowadzania ulepszeń w oparciu o analizę danych dotyczących użytkowania przez użytkowników serwisu.
 
 
Pliki cookies dotyczące reklamy behawioralnej: to pliki przechowujące informacje o zachowaniu użytkownika, uzyskane w wyniku ciągłej obserwacji jego nawyków przeglądania stron internetowych, umożliwiające opracowanie określonego profilu w celu wyświetlania reklam opartych na tym samym.
 
 
W zależności od okresu czasu pozostają aktywne:
 
 
Cookies sesyjne: to takie, które są przeznaczone do zbierania i przechowywania danych w czasie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony. Zazwyczaj są one wykorzystywane do przechowywania informacji, które są interesujące jedynie w celu świadczenia usługi żądanej przez użytkownika przy jednej okazji (na przykład lista zakupionych produktów) i znikają po zakończeniu sesji.
 
 
Trwałe pliki cookie: są to rodzaje plików cookie, w których dane pozostają przechowywane w terminalu i mogą być dostępne i przetwarzane przez okres określony przez stronę odpowiedzialną za plik cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.
 
 
W związku z analitycznymi plikami cookies i opisanymi celami korzystamy z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google, Llc, firmę, która pełni rolę podmiotu przetwarzającego i która, mimo że znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, międzynarodowy transfer danych związany z jej wykorzystaniem posiada odpowiednie gwarancje przewidziane w art. 46 ust. 2 c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską).
 
 
Polityka Cookies
 
 
Polityka prywatności
 
 
Więcej informacji o plikach cookies Google Analytics: //developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 
 
Jak wyłączyć obsługę plików cookies?
 
 
Sposób, w jaki użytkownik może wyłączyć pliki cookies, będzie zależał od używanej przez niego przeglądarki lub przeglądarek. Użytkownik będzie mógł również zmienić swoją zgodę w zakładce „Cookies”, którą można znaleźć w prawym dolnym rogu strony.
 
 
W każdym przypadku wszystkie przeglądarki umożliwiają zmianę ustawień związanych z plikami cookies. Poniżej wskazujemy linki do poszczególnych przeglądarek:

Firefox 

Chrome 

Safari 

Microsoft Edge 

Internet Explorer 

Android 

IOS 

Jeśli nie chcesz być śledzony przez pliki cookie, firma Google opracowała wtyczkę do zainstalowania w Twojej przeglądarce, do której można uzyskać dostęp pod następującym linkiem.
 

Jakie są konsekwencje wyłączenia plików cookie?

 
W przypadku, gdy użytkownik zablokuje aktywację plików cookies lub wyłączy je w przypadku uprzedniej autoryzacji, może to wpłynąć na działanie niektórych funkcji serwisu, takich jak m.in. brak zapisywania informacji o przyjęciu wstępnego powiadomienia plików cookie, dzięki czemu zostanie ponownie wyświetlony podczas następnej wizyty.
 
Podobnie nie będziemy mogli uzyskiwać informacji o przeglądaniu przez użytkowników naszego serwisu, co uniemożliwi lub utrudni ulepszanie publikowanych przez nas informacji i treści oraz ich prezentację.
 

Zmiany lub aktualizacje naszych zasad dotyczących plików cookie

 
Istnieje możliwość modyfikacji struktury i funkcjonalności tej witryny w celu dodania nowych sekcji, usług lub treści, co może oznaczać, że korzystanie, a tym samym nasza polityka dotycząca plików cookie, może ulec zmianie. Dlatego zalecamy użytkownikom zapoznanie się z opublikowanymi zasadami dotyczącymi plików cookie za każdym razem, gdy wchodzą na naszą witrynę, w przypadku jakichkolwiek zmian od ich ostatniej wizyty.
 
Zalecamy odwiedzenie tej witryny, aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie.